1. WIE IS DE CONTROLLER

Dat zijn wij - Capsule Studio

Voor elke opheldering, vraag of vereiste met betrekking tot uw privacy, of om uw rechten uit te oefenen onder de Europese wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming - EU Reg. Nr. 2016/679, hierna "AVG"), kunt u contact met ons opnemen. op elk moment door een verzoek te sturen naar info@capsulestudio.net

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE

Met betrekking tot de doeleinden van de verwerking zoals aangegeven in punt 3 hieronder, verwerken wij verschillende soorten persoonsgegevens die op u betrekking hebben, waaronder:

uw identificatie-informatie (zoals voor- en achternaam), uw contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), verzendadres en factuuradres, betalingsinformatie (zoals de gebruikte betaalmethode, kaarthouder, gebruikte kaartnummer).

als u zich registreert op de site ("Mijn account"), omvat dit uw identificatie-informatie, uw e-mailadres en uw wachtwoord, evenals de gegevens die nodig zijn om u diensten te verlenen die zijn gereserveerd voor geregistreerde gebruikers (bijvoorbeeld: verlanglijst , Mijn bestellingen, Snel kopen, etc.)

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS EN OP WELKE RECHTSGRONDSLAG

  • een contract aangaan en uitvoeren voor de aankoop op de Site van een of meer producten, voor betaling, productverzending, elk beheer van het herroepingsrecht, retourzending en de wettelijke garantie. Deze verwerking is nodig om een contract uit te voeren waarbij u partij bent (koop- en verkoopovereenkomst). U moet uw persoonlijke gegevens verstrekken; anders kunt u geen aankoop doen op de site of verzoeken die u heeft met betrekking tot het herroepingsrecht, retourrecht en wettelijke garantie, of om de speciale klantenservice te ontvangen;
  • klantenservice. Verwerking is noodzakelijk om een contract uit te voeren waarbij u partij bent (verlening van klantenservice). U moet uw persoonlijke gegevens verstrekken; anders kunt u de door u gevraagde klantenservice niet ontvangen;
  • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verkoopactiviteit (zoals bijvoorbeeld het opmaken en bewaren van de factuur). Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Capsule Studio is onderworpen. Het is dus verplicht dat u uw persoonsgegevens verstrekt; anders kunt u geen aankoop doen op de site;
  • registreer u op de site ("Mijn account"), of gebruik de diensten die zijn gereserveerd voor geregistreerde gebruikers (bijvoorbeeld: verlanglijst, mijn bestellingen, snel kopen, enz.). Dit proces is nodig om een contract uit te voeren waarbij u partij bent (registratie op de site en de relatieve levering van diensten). Het is verplicht dat u uw persoonsgegevens verstrekt; anders kunt u zich niet op de site registreren en de geregistreerde gebruikersdiensten gebruiken;
  • preventie en bestrijding van fraude en beledigend gedrag (inclusief door derden) die in strijd zijn met de huidige normen, de toepasselijke contractuele bepalingen en de regels van correctheid en goede trouw. De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Capsule Studio om beveiligingsactiviteiten en controles uit te voeren met als doel het voorkomen van en beschermen tegen frauduleuze activiteiten en beledigend gedrag. Op uw verzoek kan Capsule Studio u gedetailleerde informatie verstrekken over het bovengenoemde gerechtvaardigde belang en de bijbehorende zogenaamde afwegingstest.
  • Met uw toestemming, die optioneel is, gebruikt Capsule Studio uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Capsule Studio kan u inderdaad promoties, commerciële of advertentiecommunicatie sturen over haar producten, diensten en evenementen. De marketingactiviteiten kunnen ook marktonderzoek en enquêtes omvatten om uw tevredenheidsniveau te bepalen en om statistische analyses uit te voeren, inclusief het gebruik van geaggregeerde anonieme gegevens. De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw vrijwillige toestemming, en het verstrekken van uw gegevens is optioneel. Als u dit niet doet, kunt u onze producten niet online kopen.
  • Om u marketingcommunicatie of gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen, methoden zoals e-mail, nieuwsbrieven, telefonische oproepen met hulp van een operator, sms, mms, chat, instant messaging, sociale netwerken en traditionele post, inclusief uitnodigingen voor georganiseerde evenementen vanuit Capsule Studio of waarin Capsule Studio doet mee. U kunt zich uitschrijven voor nieuwsbrieven in het overeenkomstige gedeelte van uw persoonlijke account of door op de respectieve link te klikken, die onderaan elke commerciële communicatie verschijnt.
4. WIE ZAL UW GEGEVENS VERWERKEN 
  • Naar behoren geïnformeerd personeel (werknemers en medewerkers) van Capsule Studio en derde partijen (leveranciers en / of zakenpartners) die op de juiste wijze zijn geselecteerd door de controllers en die een passende garantie bieden voor naleving van de regels voor de verwerking van persoonsgegevens, hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens. gegevens. Deze derden kunnen, op basis van een passende aanwijzing door de verwerkingsverantwoordelijken (elk van hen met betrekking tot hun eigen bevoegdheden), hun activiteiten uitvoeren als 'gegevensverwerkers' (dus onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke die hen heeft aangewezen: bijvoorbeeld , Internetproviders, bedrijven gespecialiseerd in IT en elektronische diensten, klantenservicebedrijven, bedrijven die marketingactiviteiten uitvoeren, bedrijven gespecialiseerd in marktonderzoek en gegevensverwerking, fysieke winkels) of als 'onafhankelijke gegevensbeheerders (bijvoorbeeld koeriers en verladers, bank operators, onafhankelijke professionals of adviesbureaus, juridische of fiscale bijstandsbedrijven).
 • Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt, onder meer in de volgende gevallen:

  (i) wanneer openbaarmaking vereist is door de toepasselijke wet- en regelgeving voor legitieme externe ontvangers van communicatie, zoals openbare entiteiten en autoriteiten die uw gegevens verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken voor de respectieve institutionele doeleinden;
  (ii) in het geval van buitengewone operaties (bijvoorbeeld fusies, overnames, verkoop van activiteiten, enz.);
  (iii) wanneer u uw toestemming geeft aan Capsule Studio voor onafhankelijke marketingdoeleinden.
  U kunt een bijgewerkte lijst opvragen van de partijen aan wie wij uw gegevens verstrekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
  Sommige van de hierboven vermelde partijen kunnen ook gevestigd zijn buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), in landen die geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen volgens de normen van de AVG. Capsule Studio heeft de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om een rechtmatige overdracht van gegevens te verzekeren (in het bijzonder door het gebruik van de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie). U kunt te allen tijde informatie opvragen over de overdracht van uw persoonsgegevens naar het buitenland door contact op te nemen door een e-mail te sturen naar info@capsulestudio.net

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens voor een beperkte periode, die strikt verband houdt met het doel waarvoor ze zijn verzameld, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen. Aan het einde van de vastgestelde bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of in ieder geval onomkeerbaar geanonimiseerd, tenzij Capsule Studio verplicht is de gegevens gedurende een extra periode te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, of om uit te oefenen of een recht verdedigen in een gerechtelijke procedure.

 

6. WAT ZIJN UW RECHTEN

U kunt te allen tijde contact opnemen met elke gegevensbeheerder of de respectieve functionarissen voor gegevensbescherming via ons e-mailadres info@capsulestudio.net om uw rechten uit te oefenen op grond van de AVG, en in het bijzonder:

 • om een bevestiging te krijgen of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt en, als dat het geval is, om toegang te krijgen tot of een kopie van dergelijke persoonlijke gegevens ("recht op toegang");
 • correctie van uw persoonlijke gegevens, d.w.z. om de correctie, wijziging of actualisering te verkrijgen van gegevens die onjuist of niet langer correct zijn, en om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken ("recht op rectificatie");
 • om uw toestemming in te trekken ("recht om toestemming in te trekken"): u kunt de toestemming die u hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken op elk moment intrekken, ook met betrekking tot welke activiteit dan ook met een marketingdoel, inclusief profilering. Daarom herinneren we u eraan dat marketingactiviteiten worden beschouwd als het verzenden van commerciële en advertentiecommunicatie, het voltooien van marktonderzoek en enquêtes om de tevredenheid te bepalen, en het personaliseren van commerciële aanbiedingen op basis van uw interesses. Zodra uw verzoek is ontvangen, is de verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het stopzetten van de verwerking van uw persoonlijke gegevens die was gebaseerd op een dergelijke toestemming, terwijl verschillende gevallen van verwerking of verwerking op basis van andere vereisten zullen worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de huidige voorzieningen;
 • om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken wanneer dergelijke gegevens, in het bijzonder, (i) niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, of (ii) onrechtmatig zijn verwerkt, of (iii) moeten worden verwijderd om te presteren een wettelijke verplichting, of, ten slotte, (iv) u hebt zich verzet tegen een dergelijke verwerking (zie hieronder 'recht van bezwaar') en er is geen geldige legitieme reden waardoor de verantwoordelijke toch door zou kunnen gaan met de verwerking ('recht op verwijdering' of "Recht om te worden vergeten");
 • om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, d.w.z. dat de verantwoordelijke dergelijke gegevens bewaart, maar zonder ze te kunnen gebruiken, behoudens eventuele verzoeken of uitzonderingen die door de wet zijn voorgeschreven. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer, in het bijzonder (i) u bezwaar maakt tegen de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende de periode die nodig is voor de verantwoordelijke om de juistheid van dergelijke persoonsgegevens te verifiëren, of (ii) de verwerking van gegevens onwettig is en u vraagt om het gebruik ervan te beperken, in plaats van het te verwijderen, of (iii) hoewel de verwerkingsverantwoordelijke deze niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, hebt u de persoonsgegevens nodig om een recht in een gerechtelijke procedure te beoordelen, uit te oefenen of te verdedigen, of (iv ) u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking ervan (zie hieronder "recht van bezwaar"), in afwachting van een verificatie van eventuele legitieme gronden van de verantwoordelijke die prevaleren boven die van de betrokkene (recht op beperking);
 • om uw gegevens op te vragen of over te dragen aan een andere partij dan de verantwoordelijke (“recht op gegevensoverdraagbaarheid”). U kunt vragen om de gegevens die we verwerken te ontvangen op basis van uw toestemming of op basis van een met u gesloten contract, in een vorm die gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar is op een automatisch apparaat. Indien u dat wenst, kunnen wij, indien technisch mogelijk, uw gegevens op uw verzoek rechtstreeks overdragen aan een derde partij die u aangeeft;

7. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

De kenmerken, functionaliteiten en diensten die door de site worden aangeboden, kunnen in de toekomst veranderen. Bijgevolg kan dit privacybeleid in de loop van de tijd worden gewijzigd en aangevuld. Daarom vragen wij u de inhoud hiervan regelmatig te controleren. We zullen ervoor zorgen dat we u tijdig informeren over belangrijke wijzigingen die in dit privacybeleid worden aangebracht.

8. GEGEVENSBEVEILIGING

We nemen specifieke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de site te waarborgen, die gericht zijn op het voorkomen van onrechtmatig of frauduleus gebruik van hun persoonlijke gegevens.
We herinneren u eraan om passende voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik van de site, zoals bijvoorbeeld uw toegangsgegevens strikt privé houden en deze periodiek wijzigen.